" ...วิสัยทัศน์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง.. " ...


@/Parjantakam/.องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม037-291-809 / 037-291-146..

 หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท มีดังนี้ กดลิ้งได้ "เว็บเราไม่ทิ้งกัน" 


น.ส.พวงทอง  อำนวยสมบัติ
ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลประจันตคาม

 

" ...วิสัยทัศน์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง..ติดต่อ...037-291-809 // 037-291-146. "

แบบสำรวจความพึงพอใจ

 

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง
รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตร 39 ทวิ
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตร 39 ทวิ
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตร 39 ทวิ
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตร 22 ทวิ
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตร 33
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตร 21 ทวิ
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
การแจ้งถมดิน
การแจ้งขุดดิน
     

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การรับชำระภาษีป้าย
การจดทะเบียนพานิชย์
   
   
   
   
   
   
   
   
แบบสอบถามความพึงพอใจ  
โครงการการบริหารงานเพื่อป้องกันฯ  
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการฯ  
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล  
     
     
     
     
     
     
     
     

 

037-291-809 / 037-291-146.

" ...วิสัยทัศน์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง..ติดต่อ...037-291-809 // 037-291-146. "
   

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม 183 หมู่ 1 ต.ประจันตคาม อ. ประจันตคาม จ. ปราจีนบุรี 25130
© All rights reserved. copyright 2017 by tambonprachantakham team .

037-291-809 / 037-291-146.