" ...วิสัยทัศน์ ประจันตคามเมืองน่าอยู่ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรธรรมชาติ ราษฎรร่วมแรง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น.. " ..องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม037-291-809 / 037-291-146..

@/Parjantakam/
 
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท มีดังนี้ กดลิ้งได้
"เว็บเราไม่ทิ้งกัน" https://www.xn--12cl1ck0bl6hdu9iyb9bp.com/


น.ส.พวงทอง  อำนวยสมบัติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม

06/18/2020 11:28


ข้อมูลพื้นฐาน อบต.

โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
ศักยภาพของอบต.
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ประกาศ อบต.
แผนพัฒนาตำบล
โครงการและกิจกรรม แผน5ปี
โครงการและกิจกรรมปี2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ2563
ฝากข้อความ ถาม-ตอบ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม
พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
การอนุญาตขุดดินและถมดิน
 
 
.....สถิติการใช้บริการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม...
25จำนวนสถิติผู้ที่ขอทำใบทะเบียนพาณิชย์(015)
25จำนวนสถิติผู้ที่ร้องเรียน(031)  
     
     
     
     
     
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม 183 หมู่ 1 ต.ประจันตคาม อ. ประจันตคาม จ. ปราจีนบุรี 25130
© All rights reserved. copyright 2017 by tambonprachantakham team

037-291-809 / 037-291-146.

*คู่มือการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง..เปิดอ่าน...
*คู่มือปฏิบัติงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
พ.ศ.2557..เปิดอ่าน
*ประชาสัมพันธ์โปสเตอร
รณรงค์รับบริการวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2560
...เปิดอ่าน....

 

-กฎหมายน่ารู้
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
การเกิดการทุจริตในองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.