" ...วิสัยทัศน์ ประจันตคามเมืองน่าอยู่ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรธรรมชาติ ราษฎรร่วมแรง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น.. " ..องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม037-291-809 / 037-291-146..

@/Parjantakam/
 
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท มีดังนี้ กดลิ้งได้
"เว็บเราไม่ทิ้งกัน" https://www.xn--12cl1ck0bl6hdu9iyb9bp.com/


น.ส.พวงทอง  อำนวยสมบัติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม

07/13/2020 15:29


ข้อมูลพื้นฐาน อบต.

โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
ศักยภาพของอบต.
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ประกาศ อบต.
แผนพัฒนาตำบล
โครงการและกิจกรรม แผน5ปี
โครงการและกิจกรรมปี2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ2563
ฝากข้อความ ถาม-ตอบ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม
พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
การอนุญาตขุดดินและถมดิน
 
 

งานคลัง

.....งานคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม...
แผนการจัดซื้อวัสดุ
 
แผนการจัดหาซื้อวัสดุ  

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านกุดตาเสก จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึง ถนนท้ายทุ่ง ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
24-6-3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านบางไผ่ จากถนนชลประทาน ถึง ถนนลาดยางเข้าหมู่บ้าน ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านดงไชยมัน บริเวณรอบสระประปาหมู่บ้าน ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
19-6-63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จากบ้านดาบประสิทธิ์ จำเรือง ถึงศาลากลางบ้าน ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
18-6-63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโนนยาว จากบ้านนายพิชิต เดชสุภา ถึงหมู่ที่ ๗ คำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
17-6-63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะเสือ จากบ้านนายสุชาติ กิจสุธา ถึง สามแยกท้ายทุ่ง ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
16-6-63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงไชยมัน หมู่ที่ ๗ ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
10-6-63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลประจันตคาม หมู่ที่ ๔ ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
10-6-63
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019) องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม
10-6-63
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคามประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติก ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8-6-63
1รายละเอียดแนบท้ายจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรายละเอียดแนบท้ายจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม จำานวน 8 โครงการ
8-6-63
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาศที่ 2/2563
*////* รายละเอียดผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาศที่ 2/2563...
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างเสริมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4 เส้นข้างบ้านนางนิภา สิทธิมงคล ถึงบ้านนายนิพล ภูมิวาล ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร สูงเฉลี่ย1.20 เมตร พร้อมลงดินถมสูงเฉลี่ย1.00 เมจร ลงดินลูกรังเฉลี่ย0.20 เมตร ราคา 138,600 บาท
12-12-62 ราคา
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 351 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 เส้นข้างบ้านนายนภดล พินิจ ถึงบ้านนายวัลลภ จอมคำสิงห์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 111.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ราคา 208,600 บาท
13-12-62 ราคา
โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 572 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 เส้นจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงเส้นตำบลคำโตนด(หนองมะแซว) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ราคา 350,000 บาท
20-12-62 ราคา
โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 572 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 เส้นข้างบ้านนางสำลี นกเม้า ถึงบ้านนางลัดดา ชัยเจริญ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ราคา 350,000 บาท
23-12-62 ราคา
โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 เส้นถนนสุวรรณศร ถึงอู่นพรัตน์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ราคา 489,500 บาท
25-12-62 ราคา
โครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 เส้นคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงนายสอิ้ง ยิ่งผล ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ราคา 176,500 บาท
3-01-63 ราคา
โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 เส้นทางเข้าปะปาหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ราคา 171,000 บาท
3-01-63 ราคา
โครงการที่ 8 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 16 ท่อน หมู่ที่ 10 หน้าบ้านนางกลม ศิลา ถึงถนนชลประทาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 520 เมตร สูงเฉลี่ย 0.080 เมตร ลงดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ลงดินลูกรังสูงเฉลี่ย 0.20 เมตร ราคา 339,000 บาท
6-01-63 ราคา
โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 738 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 เส้นทางfbt ถึงบ้านนายสมยศ ยุทธวิธี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 184.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ราคา 450,000 บาท
13-01-63 ราคา
 
.....ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม...
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563
 
a9.รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส2(020)
 
a10.งบแสดงฐานะทางการเงินปี2562(019)
 
a11.ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2563(06)
 
a12.แผนการใช้จ่าย2563(018)
 
a13.ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2563(022)
 
a14.ประกาศประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563(022)
 
a15.ประกาศประจำเดือนตุลาคม 2562(022)
 
a16.ประกาศประจำเดือนธันวาคม 2562(022)
 
a17.ประกาศประจำเดือนพฤศจิกายน 2562(022)
 
a18.ประกาศประจำเดือนมกราคม 2563(022)
 
a19ประกาศประจำเดือนมีนาคม 2563(022)
 
a20.แผนการจัดหาพัสดุ 2563.1(023)
 
a21.แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
 
a22.คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาฯ(033)
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม 183 หมู่ 1 ต.ประจันตคาม อ. ประจันตคาม จ. ปราจีนบุรี 25130
© All rights reserved. copyright 2017 by tambonprachantakham team

037-291-809 / 037-291-146.

*คู่มือการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง..เปิดอ่าน...
*คู่มือปฏิบัติงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
พ.ศ.2557..เปิดอ่าน
*ประชาสัมพันธ์โปสเตอร
รณรงค์รับบริการวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2560
...เปิดอ่าน....

 

-กฎหมายน่ารู้
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
การเกิดการทุจริตในองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.