" ...วิสัยทัศน์ ประจันตคามเมืองน่าอยู่ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรธรรมชาติ ราษฎรร่วมแรง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น.. " ..องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม037-291-809 / 037-291-146..

@/Parjantakam/
 
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท มีดังนี้ กดลิ้งได้
"เว็บเราไม่ทิ้งกัน" https://www.xn--12cl1ck0bl6hdu9iyb9bp.com/


น.ส.พวงทอง  อำนวยสมบัติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม

07/08/2020 15:50


ข้อมูลพื้นฐาน อบต.

โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
ศักยภาพของอบต.
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ประกาศ อบต.
แผนพัฒนาตำบล
โครงการและกิจกรรม แผน5ปี
โครงการและกิจกรรมปี2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ2563
ฝากข้อความ ถาม-ตอบ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม
พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
การอนุญาตขุดดินและถมดิน
 
 
งานบริหารทรัพยากรบุคคล


นางจิรา บุญกระพือ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนทรัพยากรบุคคล การ สรรหา
การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และการแต่งตั้ง การดำเนินการเกี่ยวกับต าแหน่งและอัตราเงินเดือน
การควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
การเสริมสร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงาน จัดท าทะเบียนประวัติการรับราชการ
การดำเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการเป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

....งานบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม...
ประวัติผู้บริหาร
ทั่วไป
วิชาการ
อำนวยการ และบริหาร
 
จพง.การเงินและบัญชี นักทรัพยากรบุคคล นักบริหารงานการคลัง 1.แผนอัตรากำลัง
จพง.จัดเก็บ นักวิชาการเงินและบัญชี นักบริหารงานการศึกษา 5 คำสั่ง รายงาน ประชุม
จพง.ธุรการ นักบริหารงานช่าง 33.หลักเกณฑ์การ เลื่อนขั้น(027)
จพง.ป้องกันฯ ครูผู้ดูแลเด็ก นักบริหารงานท้องถิ่น 34.หลักเกณฐ์การประเมิน(027)
จพง.พัฒนาชุมชน นักทรัพยากรบุคคล 35 หลักเกณฑ์การบรรจุ(027)
เจ้าพนักงานพัสดุ     36การ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก(027)
นายช่างไฟฟ้า     37ประกาศสอบพนง.จ้างตามภารกิจ(028) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต(29)
นายช่างโยธา     38คำสั่งแบ่งงาน ปี 2563(01)
      39ข้อบังคับว่าด้วยคุณธรรมจรรยา(025)
      40ประกาศนโยบายโปร่งใสและตรวจสอบได้(025
      41ประกาศการกำกับดูแลองค์กรที่ดี(025)
      42การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ(027)
      แต่งตั้งกก.
      ประกาศแผน
      แผนพัฒนาบุคลากร
      เสนอ ก
       
 
56 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตปร   50จรรยาบรรณพนง.(38) 035-038ประเพญีหล่อเทียนพรรษา
57 แบบรายงาน ปค.4 (เว็บไซค์)(36)   51บันทึกทำตามมาตรการ(043) 035ศึกษาดูงาน2562
58 แบบรายงาน ปค.5 (เว็บไซค์)(40)   52แห่เทียน63 037ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
60มาตรการส่งเสริมคุณธรรม.(042)   53ประกาศเจตจำนง(034)
    54รูปเจตจำนง(034)

 

องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม 183 หมู่ 1 ต.ประจันตคาม อ. ประจันตคาม จ. ปราจีนบุรี 25130
© All rights reserved. copyright 2017 by tambonprachantakham team

037-291-809 / 037-291-146.

*คู่มือการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง..เปิดอ่าน...
*คู่มือปฏิบัติงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
พ.ศ.2557..เปิดอ่าน
*ประชาสัมพันธ์โปสเตอร
รณรงค์รับบริการวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2560
...เปิดอ่าน....

 

-กฎหมายน่ารู้
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
การเกิดการทุจริตในองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.