" ...วิสัยทัศน์ ประจันตคามเมืองน่าอยู่ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรธรรมชาติ ราษฎรร่วมแรง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น.. " ..องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม037-291-809 / 037-291-146..

@/Parjantakam/
 
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท มีดังนี้ กดลิ้งได้
"เว็บเราไม่ทิ้งกัน" https://www.xn--12cl1ck0bl6hdu9iyb9bp.com/


น.ส.พวงทอง  อำนวยสมบัติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม

06/12/2020 12:48


ข้อมูลพื้นฐาน อบต.

โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
ศักยภาพของอบต.
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ประกาศ อบต.
แผนพัฒนาตำบล
โครงการและกิจกรรม แผน5ปี
โครงการและกิจกรรมปี2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ2563
ฝากข้อความ ถาม-ตอบ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม
พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
การอนุญาตขุดดินและถมดิน
 
 
งานนโยบายและแผน


นายกฤดา โพธิ์แก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน และ งานวิจัยจราจร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน
พิจารณา เสนอแนะ เพื่อประกอบการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการ ด าเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ
และจัดท าเอกสารรายงานต่าง ๆ ทางด้านการจราจร ซึ่งอาจเป็น นโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
การคมนาคมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และโครงการระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

.....นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม...
แผนยุทศาสตร์ พ.ศ. 2560-2563
 
ประกาศ แผนยุทธศาสตร์  
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น  
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพพัฒนาท้องถิ่น  
ส่วนที่ 4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  
ส่วนที่ 5 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม  
ส่วนที่ 6 การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม
04_บัญชีโครงการกิจกรรม  
4.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-3-ปี  
05.ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ กิจกรรม (ส่วนที่ 1)  
05_แผนพัฒนาท้องถิ่นบทที่ 4  
a11.ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2563(06)  
a12.แผนการใช้จ่าย2563(018)  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร  
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2563  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)  
8.ส่วนที่-4-2-การติดตามและประเมินผล-e-plan-เสนอสภ  
1663รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำ 6 เดอืน  
1663รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี  
     

 

องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม 183 หมู่ 1 ต.ประจันตคาม อ. ประจันตคาม จ. ปราจีนบุรี 25130
© All rights reserved. copyright 2017 by tambonprachantakham team

037-291-809 / 037-291-146.

*คู่มือการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง..เปิดอ่าน...
*คู่มือปฏิบัติงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
พ.ศ.2557..เปิดอ่าน
*ประชาสัมพันธ์โปสเตอร
รณรงค์รับบริการวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2560
...เปิดอ่าน....

 

-กฎหมายน่ารู้
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
การเกิดการทุจริตในองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.