จัดซื้อจัดจ้าง ปี2560 โครงการปี 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการปี 2562
ว/ด/ป
ราคา
โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 จากบ้านนางสำลี นกเม้า ถึงบ้านนางสำรวย อวยพร
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 472.00 ตารางเมตรและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและผังบริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม
3/01/62
299,000 บาท
โครงการต่อเติมหลังคากันแดดกันฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงไชยมัน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4.70 เมตร,ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ราคา 47,000 บาท 22-2-62 ราคา 4700 บาท
22-2-62 ราคา 4.700 บาท
โครงการเสริมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านนายอำนวย ชัยชมภู ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวีดปราจีนบุรี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ราคา 145,000 บาท
28-2-62 ราคา 145,000 บาท
โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ø1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 30 ท่อน ราคา 80,800 บาท
4-3-62ราคา 80,800 บาท
โครงการวาง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ø6.00 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักฝาปิดปากท่อ 130.00 เมตร หมู่ที่ 3 จากบ้านนางสุวิทย์ พึ่งสม ถึงสวนใต้ ราคา 207,000 บาท
4-3-62 ราคา 207,000 บาท
โครงการเสริมถนนดินลูกรังรอบคัน หมู่ 8 บ้านบางไผ่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 1.00 เมตร ราคา 179,000 บาท
4-3-62 ราคา 179,000 บาท
โครงการลงดินลูกรังภายในเขต อบต. ดินลูกรัง 290 ลูกบาศ์กเมตร ดิน 1,080 ลูกบาศ์กเมตร ราคา 207,000 บาท
4-3-62 ราคา 207,000 บาท
โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ø6.00 x 1.00 เมตร 3 จุด จำนวน 32 ท่อน หมู่ที่ 4 จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 บ้านนางทองขาว สาโท,จุดที่ 2 เส้นหลังวัดทัพช้างและจุดที่ 3 ข้างกำแพงบ้าน ราคา 56,000 บาท
5-3-62 ราคา 56,000 บาท
โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม หมู่ 1 หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ราคา 62,400 บาท
11-3-62 ราคา 62,400 บาท
โครงการวางท่อน้ำ PVC พร้อมสปริงเกอร์ หมู่ที่ 1 หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ราคา 20,400 บาท
11-3-62 ราคา 20,400 บาท
โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ø1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 30 ท่อน ราคา 80,800 บาท 4-3-62 ราคา
โครงการวาง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ø6.00 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักฝาปิดปากท่อ 130.00 เมตร หมู่ที่ 3 จากบ้านนางสุวิทย์ พึ่งสม ถึงสวนใต้ ราคา 207,000 บาท 4-3-62 ราคา
โครงการเสริมถนนดินลูกรังรอบคัน หมู่ 8 บ้านบางไผ่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 1.00 เมตร ราคา 179,000 บาท 4-3-62 ราคา
โครงการลงดินลูกรังภายในเขต อบต. ดินลูกรัง 290 ลูกบาศ์กเมตร ดิน 1,080 ลูกบาศ์กเมตร ราคา 207,000 บาท 4-3-62 ราคา
โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ø6.00 x 1.00 เมตร 3 จุด จำนวน 32 ท่อน หมู่ที่ 4 จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 บ้านนางทองขาว สาโท,จุดที่ 2 เส้นหลังวัดทัพช้างและจุดที่ 3 ข้างกำแพงบ้าน ราคา 56,000 บาท 5-3-62 ราคา
1.โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม หมู่ 1 หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ราคา 62,400 บาท 11-3-62 ราคา
โครงการวางท่อน้ำ PVC พร้อมสปริงเกอร์ หมู่ที่ 1 หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ราคา 20,400 บาท 11-3-62 ราคา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบ้านนายจำลอง ชัยเจริญ ถึงท้ายบ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 173.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 692.00 ตารางเมตร ราคา 379,000 บาท 13-3-62 ราคา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสำเริง มานะต่อ ถึงบ้านนายจำลอง ชัยเจริญ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร ราคา 289,000 บาท 14-3-62 ราคา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบ้านนางอำนวย เดชสุภา ถึงกลางทุ่งนา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 173.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 692.00 ตารางเมตร ราคา 379,000 บาท 15-3-62 ราคา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากเส้นสามแยกเกาะกระต่าย ถึงกลางทุ่ง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างและมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร ราคา 477,000 บาท 18-3-62 ราคา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงไชยมัน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างและมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 258 ตารางเมตร ราคา 165,000 บาท 19-3-62 ราคา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เส้นต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมเส้นประปา ถึงเส้นข้างทางแยกประปา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างและมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ราคา 231,700 บาท 19-3-62 ราคา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บริเวณสระน้ำกลางหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 259.00 ตารางเมตร ราคา 151,000 บาท
26-3-62 ราคา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากแยกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงเส้นบ้านนางภิรมย์ วงศ์สุข ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร ราคา 156,000 บาท 26-3-62 ราคา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จากบ้านนางกนกกาญ ปุรา ถึงกลางทุ่ง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างและมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ราคา 289,000 บาท 29-3-62 ราคา
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม 183 หมู่ 1 ต.ประจันตคาม อ. ประจันตคาม จ. ปราจีนบุรี 25130
© All rights reserved. copyright 2017 by tambonprachantakham team .