ท่านสามารถสอบถาม ร้องเรียน-ร้องทุก ข้อมูลต่างๆ "ส่งข้อความ"ไปที่ Facebook ได้โดยตรงครับ

" กดถูกใจเพจ" เราจะได้เป็นเพื่อนกัน ติดตามข่าวสาร ข้อมูล เพื่อพี่น้องประชาชน

ผ่านโทรศัพท์มือถือ "ได้ทุกที่ ทุกเวลา" ..." คนประจันฯไม่ทอดทิ้งกัน"...

" ...วิสัยทัศน์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง.. " ..องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม037-291-809 / 037-291-146..

@/Parjantakam/
 หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท มีดังนี้ กดลิ้งได้
"เว็บเราไม่ทิ้งกัน" https://www.xn--12cl1ck0bl6hdu9iyb9bp.com/


น.ส.พวงทอง  อำนวยสมบัติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม

04/29/2020 11:19


ข้อมูลพื้นฐาน อบต.

โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ของอบต.
ศักยภาพของอบต.
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ประกาศ อบต.
แผนพัฒนาตำบล
โครงการและกิจกรรม แผน5ปี
โครงการและกิจกรรมปี2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ2563
ฝากข้อความ ถาม-ตอบ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม
พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
การอนุญาตขุดดินและถมดิน
 


 

 

 

อำนาจหน้าที่กองการศึกษา 

         มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เช่น
การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา โดยให้มีการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา
งานกิจการศาสนา งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน งานส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยแบ่งส่วนราชการในกองการศึกษา ดังนี้
งานธุรการและการเงิน
            งานสารบัญ
            งานดูแลรักษา จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ            งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาอบต.คณะผู้บริหารและพนักงานอบต.
            งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัของทางราชการ
            งานสาธารณกุศลของอบต.และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
             งานจัดทำคำสั่งและประกาศของอบต.
            งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน
            งานสวัสดิการต่าง ๆ
            งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
            งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนการศึกษา  รวมถึงการปฏิบัติงานตามแผนการติดตามและรายงาน
            งานจัดทำฎีกาต่าง ๆ
            งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานวิชาการ
     นักวิชาการศึกษา
            งานประสานโรงเรียนในเขตอบต.และดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
            ทำหน้าที่ประสานโรงเรียนในเขตอบต. ในการจัดทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน
            งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน
            งานจัดตั้ง ยุบ เลิกสถานศึกษา
            งานดูแลจัดเตรียมและให้บริการวัสดุ-อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
            จัดตั้งกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตอบต.
            งานส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กฯ
            งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบและนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการดำเนินงานของอบต.และกองการศึกษา            งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
            งานสร้างความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของเทศบาลฯ และชุมชน
            งานปลูกฝังวินัยและถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ
            งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน
            งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานฝ่ายบริหารการศึกษา
   หัวหน้าฝ่ายการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
            งานการสำรวจ รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ
            งานเกี่ยวกับการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ
            งานการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป
            งานการอบรมปกครองดูแลแนะนำการศึกษา เกี่ยวกับอาชีพและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่ประชาชน
            งานส่งเสริมสุขภาพ
            การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
            งานเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม
            ดำเนินกิจกรรมทางศาสนา
            ประชาสัมพันธ์งานด้านการศาสนา เช่น การจัดตั้งชมรมมูลนิธิเกี่ยวกับศาสนา
            การดำเนินงานกิจกรรม งานประเพณีท้องถิ่น งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
            งานอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
            การดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์
            งานด้านส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ
            งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
            งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน
            งานชุมชนต่าง ๆ
            งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
            กำหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน
            จัดฝึกอบรมด้านการกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
            การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมกีฬาประเภทต่าง ๆ
            การดูแล บำรุงรักษาสนามกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา
            การขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬาและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
            งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
             งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

รวมกฎหมายน่ารู้
-กฎหมายน่ารู้
-การวิเคราะห์ความเสี่ยง
-ในการเกิดการทุจริตในองค์กร

-แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตสี่ปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาศที่ 2/2563 *////* รายละเอียดผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาศที่ 2/2563...  
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างเสริมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4 เส้นข้างบ้านนางนิภา สิทธิมงคล ถึงบ้านนายนิพล ภูมิวาล ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร สูงเฉลี่ย1.20 เมตร พร้อมลงดินถมสูงเฉลี่ย1.00 เมจร ลงดินลูกรังเฉลี่ย0.20 เมตร ราคา 138,600 บาท
12-12-62 ราคา
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 351 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 เส้นข้างบ้านนายนภดล พินิจ ถึงบ้านนายวัลลภ จอมคำสิงห์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 111.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ราคา 208,600 บาท
13-12-62 ราคา
โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 572 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 เส้นจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงเส้นตำบลคำโตนด(หนองมะแซว) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ราคา 350,000 บาท
20-12-62 ราคา
โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 572 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 เส้นข้างบ้านนางสำลี นกเม้า ถึงบ้านนางลัดดา ชัยเจริญ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ราคา 350,000 บาท
23-12-62 ราคา
โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 เส้นถนนสุวรรณศร ถึงอู่นพรัตน์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ราคา 489,500 บาท
25-12-62 ราคา
โครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 เส้นคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงนายสอิ้ง ยิ่งผล ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ราคา 176,500 บาท
3-01-63 ราคา
โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 เส้นทางเข้าปะปาหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ราคา 171,000 บาท
3-01-63 ราคา
โครงการที่ 8 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 16 ท่อน หมู่ที่ 10 หน้าบ้านนางกลม ศิลา ถึงถนนชลประทาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 520 เมตร สูงเฉลี่ย 0.080 เมตร ลงดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ลงดินลูกรังสูงเฉลี่ย 0.20 เมตร ราคา 339,000 บาท
6-01-63 ราคา
โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 738 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 เส้นทางfbt ถึงบ้านนายสมยศ ยุทธวิธี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 184.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ราคา 450,000 บาท
13-01-63 ราคา

.....ประกาศ......เรื่อง..รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ....ดูรายละเอียด.....(19/11/62)..
.....ประกาศ......เรื่อง..กำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล...........ดูรายละเอียด....
.....ประกาศ......เรื่อง..การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ.......ดูรายละเอียด..
....ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร......ดูรายละเอียด...
.....ประกาสรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ....ดูรายละเอียด...

037-291-809 / 037-291-146.

 

 
 
 
 
     
 
     
 
     
 

องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม 183 หมู่ 1 ต.ประจันตคาม อ. ประจันตคาม จ. ปราจีนบุรี 25130
© All rights reserved. copyright 2017 by tambonprachantakham team .

037-291-809 / 037-291-146.