ท่านสามารถสอบถาม ร้องเรียน-ร้องทุก ข้อมูลต่างๆ "ส่งข้อความ"ไปที่ Facebook ได้โดยตรงครับ

" กดถูกใจเพจ" เราจะได้เป็นเพื่อนกัน ติดตามข่าวสาร ข้อมูล เพื่อพี่น้องประชาชน

ผ่านโทรศัพท์มือถือ "ได้ทุกที่ ทุกเวลา" ..." คนประจันฯไม่ทอดทิ้งกัน"...

" ...วิสัยทัศน์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง.. " ..องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม037-291-809 / 037-291-146..

@/Parjantakam/
 ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท มีดังนี้ กดลิ้งได้
"เว็บเราไม่ทิ้งกัน" https://www.xn--12cl1ck0bl6hdu9iyb9bp.com/


น.ส.พวงทอง  อำนวยสมบัติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม

 


หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
05/12/2020 13:01


ข้อมูลพื้นฐาน อบต.

โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ของอบต.
ศักยภาพของอบต.
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ประกาศ อบต.
แผนพัฒนาตำบล
โครงการและกิจกรรม แผน5ปี
โครงการและกิจกรรมปี2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ2563
ฝากข้อความ ถาม-ตอบ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม
พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
การอนุญาตขุดดินและถมดิน
 
 

อำนาจหน้าที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม

1.ฝ่ายพัฒนารายได้ 
มีหน้าที่ดูแลควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
  1.  งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
  2. งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)
  3. งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ
  4. งานพิจารณาการประเมินและกำหนดภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
  5. งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
  6. งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
  7. งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
  8. งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
  9. งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน
  10. เก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
  11. งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
  12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 2.ฝ่ายบริหารงานคลัง 
มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน

 • งานการเงินและบัญชี 
  1. งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
  2. งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
  3. งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
  4. งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
  5. งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
  6. งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ
  7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานพัสดุและทรัพย์สิน
  1. งานการซื้อและการจ้าง
  2. งานการซ่อมและบำรุงรักษา
  3. งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
  4. งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
  5. งานการจำหน่ายพัสดุ
  6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานประสานงานในหน้าที่ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  1. งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
  2. งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  3. งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
  4. งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
  5. งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
  6. การจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล
  7. งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี
  8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.งานธุรการ 
มีหน้าที่เกี่ยวกับงานของกองฝ่ายและงานดังต่อไปนี้

 • งานสารบรรณ
 • งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
 • งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
 • งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
 • งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 • งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
 • งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 • งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบพิเศษ
 • งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ
 • งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
 • งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

รวมกฎหมายน่ารู้
-กฎหมายน่ารู้
-การวิเคราะห์ความเสี่ยง
-ในการเกิดการทุจริตในองค์กร

-แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตสี่ปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาศที่ 2/2563 *////* รายละเอียดผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาศที่ 2/2563...  
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างเสริมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4 เส้นข้างบ้านนางนิภา สิทธิมงคล ถึงบ้านนายนิพล ภูมิวาล ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร สูงเฉลี่ย1.20 เมตร พร้อมลงดินถมสูงเฉลี่ย1.00 เมจร ลงดินลูกรังเฉลี่ย0.20 เมตร ราคา 138,600 บาท
12-12-62 ราคา
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 351 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 เส้นข้างบ้านนายนภดล พินิจ ถึงบ้านนายวัลลภ จอมคำสิงห์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 111.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ราคา 208,600 บาท
13-12-62 ราคา
โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 572 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 เส้นจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงเส้นตำบลคำโตนด(หนองมะแซว) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ราคา 350,000 บาท
20-12-62 ราคา
โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 572 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 เส้นข้างบ้านนางสำลี นกเม้า ถึงบ้านนางลัดดา ชัยเจริญ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ราคา 350,000 บาท
23-12-62 ราคา
โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 เส้นถนนสุวรรณศร ถึงอู่นพรัตน์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ราคา 489,500 บาท
25-12-62 ราคา
โครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 เส้นคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงนายสอิ้ง ยิ่งผล ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ราคา 176,500 บาท
3-01-63 ราคา
โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 เส้นทางเข้าปะปาหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ราคา 171,000 บาท
3-01-63 ราคา
โครงการที่ 8 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 16 ท่อน หมู่ที่ 10 หน้าบ้านนางกลม ศิลา ถึงถนนชลประทาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 520 เมตร สูงเฉลี่ย 0.080 เมตร ลงดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ลงดินลูกรังสูงเฉลี่ย 0.20 เมตร ราคา 339,000 บาท
6-01-63 ราคา
โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 738 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 เส้นทางfbt ถึงบ้านนายสมยศ ยุทธวิธี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 184.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ราคา 450,000 บาท
13-01-63 ราคา

.....ประกาศ......เรื่อง..รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ....ดูรายละเอียด.....(19/11/62)..
.....ประกาศ......เรื่อง..กำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล...........ดูรายละเอียด....
.....ประกาศ......เรื่อง..การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ.......ดูรายละเอียด..
....ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร......ดูรายละเอียด...
.....ประกาสรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ....ดูรายละเอียด...

037-291-809 / 037-291-146.

 

 
 
 
 
     
 
     
 
     
 

องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม 183 หมู่ 1 ต.ประจันตคาม อ. ประจันตคาม จ. ปราจีนบุรี 25130
© All rights reserved. copyright 2017 by tambonprachantakham team .

037-291-809 / 037-291-146.