ท่านสามารถสอบถาม ร้องเรียน-ร้องทุก ข้อมูลต่างๆ "ส่งข้อความ"ไปที่ Facebook ได้โดยตรงครับ

" กดถูกใจเพจ" เราจะได้เป็นเพื่อนกัน ติดตามข่าวสาร ข้อมูล เพื่อพี่น้องประชาชน

ผ่านโทรศัพท์มือถือ "ได้ทุกที่ ทุกเวลา" ..." คนประจันฯไม่ทอดทิ้งกัน"..

" ...วิสัยทัศน์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง.. " ..องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม037-291-809 / 037-291-146..

@/Parjantakam/
 


หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท มีดังนี้ กดลิ้งได้ "เว็บเราไม่ทิ้งกัน" 


น.ส.พวงทอง  อำนวยสมบัติ
ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลประจันตคาม

 

" ...วิสัยทัศน์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง..ติดต่อ...037-291-809 // 037-291-146. "


ข้อมูลพื้นฐาน อบต.

โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ของอบต.
บทบาทของอบต.
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ประกาศ อบต.
แผนพัฒนาตำบล
โครงการและกิจกรรม แผน5ปี
โครงการและกิจกรรมปี2563
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
ข้อบัญญัติ2563
ข้อบัญญัติ 2564
 

องค์การบริหารส่วนตำบลประจั นตคาม สนับสนุน
"กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" ตามวิธีที่ถูกต้องอย่างง่ายๆ ที่จะสามารถช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสาย พันธุ์ใหม่ ที่ทำให้เกิดโรค โควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ. ...


องค์การบริหารส่วนตำบลปร ะจันตคาม ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดใน ส่วนสำนักงานและพื้นที่รอบ หน่วยงาน ศูนย์เด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต ทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงแพ ร่เชื้อต่าง ๆ ที่ประชาชนสัมผัสบ่อย ๆ เช่น เก้าอี้ โต๊ะยื่นเอกสาร และราวบันได เป็นการสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตผู้ใช้บริการ องค์การบริหารส่วตำบลประจันคามยังคงให้บริการตามปกติ. .ครับ

*คู่มือการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง..เปิดอ่าน...
*คู่มือปฏิบัติงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
พ.ศ.2557..เปิดอ่าน
*ประชาสัมพันธ์โปสเตอร
รณรงค์รับบริการวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2560
...เปิดอ่าน....

ข่าวสารและกิจกรรม
-กฎหมายน่ารู้
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
การเกิดการทุจริตในองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
การอนุญาตขุดดินและถมดิน
พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัด
การขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
.คู่มือการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563
สถิติการให้บริการ


แบบสำรวจความพึงพอใจ

ขอให้พี่น้องประชาชนย ึดหลักสร้างสุขอนามัยด้วย 3 ล. คือ
++1) ลด : ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสด้ วยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้ น โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่ สาธารณะและ ก่อนรับประทานอาหาร และหากรู้สึกไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย
++ 2) เลี่ยง : เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที ่ที่มีการระบาดของโรค และเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที ่ที่มีคนหนาแน่น รวมทั้งเลี่ยงใช้มือสัมผัสห น้า และ
++ 3) ดูแล : ดูแลสุขภาพตนเองและสังคม รักษาสุขภาพด้วยการกินร้อน ใช้ช้อนกลาง ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ ในกรณีที่เดินทางกลับจากพื้ นที่เสี่ยง ต้องแยกและสังเกตอาการไม่น้ อยกว่า 14 วัน

 

งานพัฒนาชุมชน
งานบุคลากร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
งานคลัง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน

แนวทางการร้องเรียน

อำนาจหน้าที่.ส่วนราชการ.
.3คู่มือการจัดเก็บรายได้ ประำปีงบประมาณ 256


แบบสำรวจความพึงพอใจ


ลงทะเบียนสินเชื่อ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ
/ผู้มีรายได้ประจำ
ที่ได้รับผลกระทบ
จากไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)กดติดต

่อ

ประชาสัมพันธ์ การยกระดับเจตจำนง
ทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต


.คู่มือการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ประชาสัมพันธ์ การยกระดับเจตจำนง ทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต

 
นายนัฐพล เดชสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม วางแนวทาง  รณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ เพิ่มความโปร่งใสในการบริหารงานในทุกระดับชั้น ...9 ธันวาคม 2563...
เอกสาร  
     

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

โครงการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการอบรมคุณธรรมและแก้ปัญหาการทุจริต

แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม

รวมบัญชีโครงการกิจกรรม

สรุปแบบรายงานความคืบหน้า
และผลการดำเนินงาน

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ

 

 
...ดูเพิ่มเติม...
ประกาศ เรื่องงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี2563
ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโนนยาว จากบ้านนางจีน ทองแท่ง ถึงบ้านนายจรัญ ทองแท่ง ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโนนยาว จากบ้านผู้ช่วยภานุวัฒน์ ขุนบัว ถึงบ้านนายคำท้าว กงแก้ว ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโนนยาว จากบ้าน จ.ส.อ.ธงไชย ชวาสิทธิ์ ถึงบ้านนายทวี สิทธิพล ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ ๓ บ้านโนนยาว ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายใน หมู่ ๖ บ้านเกาะกระต่าย ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะหนองนาไทหมู่ ๓ บ้านโนนยาว ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางเข้า หมู่ ๓ บ้านโนนยาว ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะเสือ จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมถึงสามแยกท้ายทุ่ง ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านเมืองใหม่ จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมถึงประปาหมู่บ้าน ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเสียงตามสาย หมู่ที่ ๖ บ้านเกาะกระต่าย ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านเมืองใหม่ จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมถึงข้างวัดทัพช้าง ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมชานลงทุ่งนา หมู่ ๘ บ้านบางไผ่ หมู่ ๑๑ บ้านกุดตาเสก ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้างสนามกีฬา หมู่ ๔ บ้านเมืองใหม่ ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงไชยมัน องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมถึงสามแยกท้ายทุ่ง หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะเสือ ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านเมืองใหม่ จากข้างกำแพงบ้านนางนิภา สิทธิมงคล ถึงข้างวัดทัพช้าง ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 

.....ประกาศ......เรื่อง..รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ....ดูรายละเอียด.....(19/11/62)..
.....ประกาศ......เรื่อง..กำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล...........ดูรายละเอียด....
.....ประกาศ......เรื่อง..การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ.......ดูรายละเอียด..
....ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร......ดูรายละเอียด...
.....ประกาสรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ....ดูรายละเอียด...

037-291-809 / 037-291-146.

" ...วิสัยทัศน์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง..ติดต่อ...037-291-809 // 037-291-146. "

" ...วิสัยทัศน์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง..ติดต่อ...037-291-809 // 037-291-146. "


 
 
   
 
   
 

องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม 183 หมู่ 1 ต.ประจันตคาม อ. ประจันตคาม จ. ปราจีนบุรี 25130
© All rights reserved. copyright 2017 by tambonprachantakham team .

037-291-809 / 037-291-146.