ท่านสามารถสอบถาม ร้องเรียน-ร้องทุก ข้อมูลต่างๆ "ส่งข้อความ"ไปที่ Facebook ได้โดยตรงครับ

" กดถูกใจเพจ" เราจะได้เป็นเพื่อนกัน ติดตามข่าวสาร ข้อมูล เพื่อพี่น้องประชาชน

ผ่านโทรศัพท์มือถือ "ได้ทุกที่ ทุกเวลา" ..." คนประจันฯไม่ทอดทิ้งกัน"..

" ...วิสัยทัศน์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง.. " ..องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม037-291-809 / 037-291-146..

@/Parjantakam/
 


หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท มีดังนี้ กดลิ้งได้ "เว็บเราไม่ทิ้งกัน" 


น.ส.พวงทอง  อำนวยสมบัติ
ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลประจันตคาม

 

" ...วิสัยทัศน์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง..ติดต่อ...037-291-809 // 037-291-146. "


ข้อมูลพื้นฐาน อบต.

โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ของอบต.
ศักยภาพของอบต.
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ประกาศ อบต.
แผนพัฒนาตำบล
โครงการและกิจกรรม แผน5ปี
โครงการและกิจกรรมปี2563
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
ข้อบัญญัติ2563
 

องค์การบริหารส่วนตำบลประจั นตคาม สนับสนุน
"กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" ตามวิธีที่ถูกต้องอย่างง่ายๆ ที่จะสามารถช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสาย พันธุ์ใหม่ ที่ทำให้เกิดโรค โควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ. ...


องค์การบริหารส่วนตำบลปร ะจันตคาม ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดใน ส่วนสำนักงานและพื้นที่รอบ หน่วยงาน ศูนย์เด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต ทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงแพ ร่เชื้อต่าง ๆ ที่ประชาชนสัมผัสบ่อย ๆ เช่น เก้าอี้ โต๊ะยื่นเอกสาร และราวบันได เป็นการสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตผู้ใช้บริการ องค์การบริหารส่วตำบลประจันคามยังคงให้บริการตามปกติ. .ครับ

*คู่มือการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง..เปิดอ่าน...
*คู่มือปฏิบัติงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
พ.ศ.2557..เปิดอ่าน
*ประชาสัมพันธ์โปสเตอร
รณรงค์รับบริการวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2560
...เปิดอ่าน....

 

ข่าวสารและกิจกรรม
-กฎหมายน่ารู้
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
การเกิดการทุจริตในองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
การอนุญาตขุดดินและถมดิน
พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัด
การขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
.คู่มือการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563
สถิติการให้บริการ


แบบสำรวจความพึงพอใจ

ขอให้พี่น้องประชาชนย ึดหลักสร้างสุขอนามัยด้วย 3 ล. คือ
++1) ลด : ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสด้ วยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้ น โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่ สาธารณะและ ก่อนรับประทานอาหาร และหากรู้สึกไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย
++ 2) เลี่ยง : เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที ่ที่มีการระบาดของโรค และเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที ่ที่มีคนหนาแน่น รวมทั้งเลี่ยงใช้มือสัมผัสห น้า และ
++ 3) ดูแล : ดูแลสุขภาพตนเองและสังคม รักษาสุขภาพด้วยการกินร้อน ใช้ช้อนกลาง ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ ในกรณีที่เดินทางกลับจากพื้ นที่เสี่ยง ต้องแยกและสังเกตอาการไม่น้ อยกว่า 14 วัน

 

งานพัฒนาชุมชน
งานบุคลากร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
งานคลัง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน

แนวทางการร้องเรียน

อำนาจหน้าที่.ส่วนราชการ.
.3คู่มือการจัดเก็บรายได้ ประำปีงบประมาณ 256


แบบสำรวจความพึงพอใจ

ลงทะเบียนสินเชื่อ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ
/ผู้มีรายได้ประจำ
ที่ได้รับผลกระทบ
จากไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)กดติดต่อ

ประชาสัมพันธ์ การยกระดับเจตจำนง
ทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต

.คู่มือการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ประชาสัมพันธ์ การยกระดับเจตจำนง ทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต
เอกสาร

 

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงไชยมัน องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมถึงสามแยกท้ายทุ่ง หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะเสือ ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านเมืองใหม่ จากข้างกำแพงบ้านนางนิภา สิทธิมงคล ถึงข้างวัดทัพช้าง ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ปี2564
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันและแผนปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม เรื่องประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันและแผนปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
โครงการก่อสร้างโรงเก็บเต็นท์ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
20-7-63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านกุดตาเสก จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึง ถนนท้ายทุ่ง ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
24-6-63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านบางไผ่ จากถนนชลประทาน ถึง ถนนลาดยางเข้าหมู่บ้าน ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
23-6-63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านดงไชยมัน บริเวณรอบสระประปาหมู่บ้าน ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
19-6-63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จากบ้านดาบประสิทธิ์ จำเรือง ถึงศาลากลางบ้าน ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
18-6-63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโนนยาว จากบ้านนายพิชิต เดชสุภา ถึงหมู่ที่ ๗ คำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
17-6-63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะเสือ จากบ้านนายสุชาติ กิจสุธา ถึง สามแยกท้ายทุ่ง ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
16-6-63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงไชยมัน หมู่ที่ ๗ ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
10-6-63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลประจันตคาม หมู่ที่ ๔ ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
10-6-63
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019) องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม
10-6-63
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคามประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติก ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8-6-63
1รายละเอียดแนบท้ายจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรายละเอียดแนบท้ายจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม จำานวน 8 โครงการ
8-6-63
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาศที่ 2/2563
*////* รายละเอียดผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาศที่ 2/2563...
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างเสริมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4 เส้นข้างบ้านนางนิภา สิทธิมงคล ถึงบ้านนายนิพล ภูมิวาล ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร สูงเฉลี่ย1.20 เมตร พร้อมลงดินถมสูงเฉลี่ย1.00 เมจร ลงดินลูกรังเฉลี่ย0.20 เมตร ราคา 138,600 บาท
12-12-62 ราคา
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 351 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 เส้นข้างบ้านนายนภดล พินิจ ถึงบ้านนายวัลลภ จอมคำสิงห์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 111.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ราคา 208,600 บาท
13-12-62 ราคา
โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 572 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 เส้นจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงเส้นตำบลคำโตนด(หนองมะแซว) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ราคา 350,000 บาท

20-12-62 ราคา

โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 572 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 เส้นข้างบ้านนางสำลี นกเม้า ถึงบ้านนางลัดดา ชัยเจริญ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ราคา 350,000 บาท
23-12-62 ราคา
โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 เส้นถนนสุวรรณศร ถึงอู่นพรัตน์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ราคา 489,500 บาท
25-12-62 ราคา
โครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 เส้นคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงนายสอิ้ง ยิ่งผล ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ราคา 176,500 บาท
3-01-63 ราคา
โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 เส้นทางเข้าปะปาหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ราคา 171,000 บาท
3-01-63 ราคา
โครงการที่ 8 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 16 ท่อน หมู่ที่ 10 หน้าบ้านนางกลม ศิลา ถึงถนนชลประทาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 520 เมตร สูงเฉลี่ย 0.080 เมตร ลงดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ลงดินลูกรังสูงเฉลี่ย 0.20 เมตร ราคา 339,000 บาท
6-01-63 ราคา
โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 738 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 เส้นทางfbt ถึงบ้านนายสมยศ ยุทธวิธี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 184.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ราคา 450,000 บาท
13-01-63 ราคา

.....ประกาศ......เรื่อง..รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ....ดูรายละเอียด.....(19/11/62)..
.....ประกาศ......เรื่อง..กำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล...........ดูรายละเอียด....
.....ประกาศ......เรื่อง..การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ.......ดูรายละเอียด..
....ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร......ดูรายละเอียด...
.....ประกาสรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ....ดูรายละเอียด...

037-291-809 / 037-291-146.

" ...วิสัยทัศน์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง..ติดต่อ...037-291-809 // 037-291-146. "

" ...วิสัยทัศน์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง..ติดต่อ...037-291-809 // 037-291-146. "


 
 
   
 
   
 

องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม 183 หมู่ 1 ต.ประจันตคาม อ. ประจันตคาม จ. ปราจีนบุรี 25130
© All rights reserved. copyright 2017 by tambonprachantakham team .

037-291-809 / 037-291-146.